Catholic

Individual Game-by-Game Summaries


Games Played


2004 Catholic University Football Catholic Games Played (as of Jul 11, 2008) All games ## Name GP/GS SAL UC MCD RMC W&L LASALLE HSC E&H GC BC 90 90 1/- ... ... XXX ... ... ... ... ... ... ... 54 Anth.DelBorrell 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 33 Dave Beety 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 77 Matt Bottegal 1/- ... ... ... ... ... ... ... ... XXX ... 31 John Bowes 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 10 Ryan Bowman 9/- XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX 20 Greg Brown 7/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... ... ... 55 Jon Cartagena 4/- ... ... XXX ... ... ... XXX ... XXX ... 90 Mario Clements 1/- ... ... ... ... ... XXX ... ... ... ... 48 Chris Coachman 3/- ... ... ... ... ... ... XXX XXX XXX ... 25 Bill Cooper 9/- XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX 89 Sean Costello 6/- XXX ... XXX ... XXX ... XXX ... XXX XXX 95 Aaron Dada 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 92 Ed Dahl 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 99 Kevin DeSimone 8/- XXX XXX XXX XXX ... ... XXX XXX XXX XXX 41 William Donohue 1/- ... ... ... ... ... ... ... XXX ... ... 29 Ryan Dopkin 8/- XXX ... XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX 8 Anthony Durham 6/- XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX ... ... ... 63 Jamil Faruque 3/- ... ... ... ... ... XXX XXX ... XXX ... 40 Brendan Foley 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 23 Tom Fontaine 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 26 Steve Frey 9/- XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX 9 Mike Geraghty 6/- XXX XXX XXX ... ... ... ... XXX XXX XXX 14 Mike Goodman 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 62 Brian Haran 3/- ... ... XXX ... ... ... XXX ... XXX ... 75 Matt Harkins 1/- ... ... ... ... ... ... XXX ... ... ... 60 Glen Harvey 9/- XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX 84 Rob Haynos 5/- ... ... ... XXX XXX XXX ... XXX XXX ... 32 Steve Hendley 9/- XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX 78 Sean Howe 4/- XXX ... XXX ... ... ... XXX ... XXX ... 3 Eric Imphong 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 52 Sean Joiner 3/- ... ... XXX ... ... ... XXX ... XXX ... 56 George Keefe 1/- ... ... XXX ... ... ... ... ... ... ... 98 Gary Kuchera 8/- XXX XXX XXX ... XXX ... XXX XXX XXX XXX 19 Frank Lynch 7/- ... ... XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX 53 Shawn Maguire 2/- ... ... ... ... ... ... XXX ... XXX ... 44 Joe Mayer 9/- XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX 45 Joe McFadden 9/- XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX 4 Greg Nejmeh 6/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... ... ... ... 74 Tom Norton 1/- ... ... XXX ... ... ... ... ... ... ... 51 Bren. O'Connor 1/- ... ... XXX ... ... ... ... ... ... ... 24 Ryan Parrish 8/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... ... XXX 81 Richard Passley 1/- ... ... ... ... ... ... ... ... XXX ... 11 Max Perkins 1/- ... ... ... ... XXX ... ... ... ... ... 43 John Pizio 2/- ... ... XXX ... ... ... ... ... XXX ... 7 Derrell Quick 3/- XXX XXX XXX ... ... ... ... ... ... ... 28 C Ramos-Herrara 8/- XXX ... XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX
2004 Catholic University Football Catholic Games Played (as of Jul 11, 2008) All games ## Name GP/GS SAL UC MCD RMC W&L LASALLE HSC E&H GC BC 12 Noah Rogers 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 17 Dan Saunders 1/- ... ... XXX ... ... ... ... ... ... ... 30 Jeff Sheehan 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 37 Dweh Siklo 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 21 Ed Smith 11/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 46 Rob Soler 7/- XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX ... ... 2 Pat Truxillo 9/- XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX 18 Jose Viera 2/- ... ... ... XXX ... ... ... ... XXX ... 5 Chris Waechter 6/- XXX XXX ... ... XXX ... XXX XXX XXX ... 16 Pete Welsh 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 15 Chris Whitehead 7/- XXX ... XXX ... ... XXX XXX XXX XXX XXX 91 Chris Zito 5/- ... ... XXX XXX ... XXX XXX XXX ... ...

Total Tackles Game-by-Game


2004 Catholic University Football Catholic Total Tackles Game-by-Game (as of Jul 11, 2008) All games TOTAL TACKLES UA-A TOT SAL UC MCD RMC W&L LASALLE HSC E&H GC BC Tom Fontaine........ 42-13 48.5 4-1 6-2 5-1 6-2 4-1 3-1 5-0 4-1 2-3 3-1 Anth.DelBorrell..... 34-27 47.5 3-1 1-2 0-4 3-2 6-4 2-0 1-2 2-3 13-4 3-5 John Bowes.......... 31-20 41.0 4-0 1-2 2-1 5-4 3-4 4-2 3-3 2-2 5-1 2-1 Mike Goodman........ 27-22 38.0 1-2 1-3 1-1 4-2 3-3 4-3 3-3 2-1 3-3 5-1 Dave Beety.......... 25-21 35.5 3-1 4-5 3-1 3-1 0-1 2-0 4-3 3-3 0-4 3-2 Ed Dahl............. 23-16 31.0 1-3 1-0 4-2 2-0 2-4 1-1 4-2 1-0 4-3 3-1 Dweh Siklo.......... 26-10 31.0 2-1 1-1 2-0 2-1 5-2 2-0 3-2 6-0 2-3 1-0 Ryan Parrish........ 24-12 30.0 3-4 6-1 1-1 5-0 5-4 3-2 - DNP DNP 1-0 Aaron Dada.......... 15-19 24.5 2-1 0-4 0-3 - 3-3 6-1 2-2 0-1 0-4 2-0 Greg Brown.......... 19-8 23.0 8-1 4-1 4-1 1-2 2-3 - - DNP DNP DNP Brendan Foley....... 15-9 19.5 1-1 2-0 5-2 0-1 2-3 1-0 1-0 0-1 1-0 2-1 Joe McFadden........ 14-8 18.0 1-1 2-0 0-2 2-0 DNP 4-0 1-0 1-0 1-3 2-2 Ryan Dopkin......... 11-11 16.5 0-1 DNP 0-4 2-0 4-0 DNP 0-2 1-3 1-0 3-1 Bill Cooper......... 11-10 16.0 0-1 1-2 3-0 - DNP 3-0 0-1 2-3 1-1 1-2 Joe Mayer........... 10-12 16.0 1-2 2-0 2-3 1-1 DNP 2-1 1-2 0-2 - 1-1 Derrell Quick....... 11-10 16.0 3-3 2-1 6-6 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Gary Kuchera........ 10-12 16.0 1-0 1-2 0-1 DNP 0-2 DNP 4-1 0-4 1-1 3-1 Chris Waechter...... 12-6 15.0 1-0 - DNP DNP - DNP 2-3 7-2 2-1 DNP C Ramos-Herrara..... 9-5 11.5 3-0 DNP - - DNP 1-0 3-2 0-2 1-0 1-1 Rob Soler........... 6-10 11.0 0-2 1-2 2-1 DNP 1-0 2-0 0-1 0-4 DNP DNP Glen Harvey......... 4-13 10.5 1-2 0-1 1-0 0-3 0-1 DNP 1-2 1-2 0-1 0-1 Steve Hendley....... 7-5 9.5 1-0 1-0 1-0 DNP 0-1 1-0 1-1 2-1 0-1 0-1 Kevin DeSimone...... 4-7 7.5 0-1 0-1 1-1 0-1 DNP DNP 0-1 1-1 1-1 1-0 Chris Zito.......... 3-3 4.5 DNP DNP - 3-0 DNP 0-1 0-1 0-1 DNP DNP Pete Welsh.......... 4-0 4.0 - 2-0 - - 1-0 - - - - 1-0 Chris Coachman...... 3-0 3.0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1-0 1-0 1-0 DNP Rob Haynos.......... 2-1 2.5 DNP DNP DNP 1-0 1-0 0-1 DNP - - DNP Jamil Faruque....... 1-2 2.0 DNP DNP DNP DNP DNP 1-0 0-2 DNP - DNP Team................ 2-0 2.0 - - - 1-0 - - - - - 1-0 Sean Howe........... 1-1 1.5 1-1 DNP - DNP DNP DNP - DNP - DNP Jeff Sheehan........ 1-0 1.0 - 1-0 - - - - - - - - Mario Clements...... 1-0 1.0 DNP DNP DNP DNP DNP 1-0 DNP DNP DNP DNP Mike Geraghty....... 0-2 1.0 - - - DNP DNP DNP DNP - 0-2 - Greg Nejmeh......... 1-0 1.0 - - - - - 1-0 DNP DNP DNP DNP Eric Imphong........ 1-0 1.0 - - - - - - - - - 1-0 Pat Truxillo........ 1-0 1.0 - - - - DNP - - - - 1-0 Richard Passley..... 0-1 0.5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 0-1 DNP Ed Smith............ 0-1 0.5 - - - - - - - 0-1 - - 90.................. 0-1 0.5 DNP DNP 0-1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Frank Lynch......... 0-1 0.5 DNP DNP - - - 0-1 DNP - - - Brian Haran......... 0-1 0.5 DNP DNP - DNP DNP DNP - DNP 0-1 DNP Jon Cartagena....... 0-1 0.5 DNP DNP - DNP DNP DNP - DNP - DNP

Rushing/Receiving Game-by-Game


2004 Catholic University Football Catholic Rushing/Receiving Game-by-Game (as of Jul 11, 2008) All games RUSHING No-Yds/TD SAL UC MCD RMC W&L LASALLE HSC E&H GC BC Ed Smith............ 122-414/2 8-23/0 13-55/0 14-48/0 29-87/0 15-50/0 6-11/0 7-12/1 11-71/0 11-43/0 - Jeff Sheehan........ 48-113/1 4-27/0 7-13/0 3--6/0 2-6/0 2-7/0 11-38/0 5-13/0 8-12/1 3-0/0 3-3/0 Pat Truxillo........ 41-65/1 1--3/0 1--8/0 3--8/0 1-6/0 DNP 3--1/0 5-53/1 11-30/0 9--13/0 7-9/0 Greg Brown.......... 2-33/1 - - - - - 2-33/1 - DNP DNP DNP Ryan Bowman......... 5-19/1 - - - - - DNP - 3-11/0 1-9/1 1--1/0 Mike Geraghty....... 10-17/0 3-2/0 1--1/0 - DNP DNP DNP DNP 1-11/0 2-16/0 3--11/0 Eric Imphong........ 5-14/0 - 1--5/0 - - - - - 2-14/0 2-5/0 - Brian Haran......... 1-0/0 DNP DNP 1-0/0 DNP DNP DNP - DNP - DNP Frank Lynch......... 2--6/0 DNP DNP - - 1--6/0 1-0/0 DNP - - - Pete Welsh.......... 1--12/0 - 1--12/0 - - - - - - - - Team................ 3--32/0 - DNP DNP - DNP - DNP - 1--17/0 2--15/0 Greg Nejmeh......... 22--42/0 7--32/0 5--11/0 1-7/0 8--10/0 1-4/0 - DNP DNP DNP DNP Anthony Durham...... 19--64/1 - - - DNP 6--34/0 8-6/1 5--36/0 DNP DNP DNP RECEIVING No-Yds/TD SAL UC MCD RMC W&L LASALLE HSC E&H GC BC Noah Rogers......... 26-331/1 - 2-64/0 2-16/0 4-68/1 1-7/0 4-28/0 - 4-14/0 5-100/0 4-34/0 Pat Truxillo........ 33-305/2 8-82/1 8-60/0 4-55/0 - DNP 3-22/0 9-63/1 - 1-23/0 - Frank Lynch......... 24-290/0 DNP DNP 1-3/0 4-88/0 6-65/0 1-6/0 DNP 5-53/0 2-37/0 5-38/0 Ryan Bowman......... 20-217/2 3-67/0 4-11/0 - 1--2/0 2-4/0 DNP 4-71/1 - 4-61/1 2-5/0 Jeff Sheehan........ 34-216/1 2-10/0 2-26/0 4-7/0 1--1/0 2--1/0 9-77/1 1-5/0 5-50/0 8-43/0 - Eric Imphong........ 22-179/0 1-22/0 - 3-24/0 3-15/0 2-3/0 6-55/0 3-38/0 1-0/0 3-22/0 - Ed Smith............ 21-118/1 3-14/1 2-15/0 1-3/0 5-36/0 2-1/0 2-13/0 1-7/0 4-27/0 - 1-2/0 Chris Whitehead..... 8-113/1 2-21/0 DNP 1-9/0 DNP DNP 1-26/0 1-9/0 1-12/0 1-29/1 1-7/0 Sean Costello....... 6-53/0 1-9/0 DNP - DNP 1-10/0 DNP 2-22/0 DNP - 2-12/0 Jose Viera.......... 4-24/0 DNP DNP DNP 3-18/0 DNP DNP DNP DNP 1-6/0 DNP Greg Brown.......... 3-15/0 - - - - - 3-15/0 - DNP DNP DNP William Donohue..... 1-15/1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1-15/1 DNP DNP Rob Haynos.......... 2-13/0 DNP DNP DNP - - - DNP 2-13/0 - DNP Steve Frey.......... 1-12/0 - 1-12/0 - - DNP - - - - - Max Perkins......... 1-6/0 DNP DNP DNP DNP 1-6/0 DNP DNP DNP DNP DNP

Return Stats Game-by-Game


2004 Catholic University Football Catholic Return Stats Game-by-Game (as of Jul 11, 2008) All games PUNT RETURNS No-Yds SAL UC MCD RMC W&L LASALLE HSC E&H GC BC Pat Truxillo... 10-69 - - - 4-45 DNP 1-0 1-0 1-5 3-19 - Greg Brown..... 3-24 - - - 2-10 1-14 - - DNP DNP DNP Derrell Quick.. 4-12 2-2 2-10 - DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Tom Fontaine... 2-1 - - - - - - - 2-1 - - KICK RETURNS No-Yds SAL UC MCD RMC W&L LASALLE HSC E&H GC BC Tom Fontaine... 17-439 - - - 3-52 4-113 2-25 1-79 2-39 - 5-131 Derrell Quick.. 10-229 1-45 6-129 3-55 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Pat Truxillo... 11-222 3-74 - 2-39 - DNP 3-47 3-62 - - - Ed Smith....... 6-101 1-17 1-11 - - - - - 2-16 1-2 - Eric Imphong... 3-60 - - - - - - - 1-28 - 2-32 Noah Rogers.... 6-54 1-15 - - - - 3-25 1-6 - 1-8 - Greg Brown..... 3-49 - - - 1-22 2-27 - - DNP DNP DNP Mike Goodman... 5-30 - 1-9 - - - - - 1-7 2-1 1-13 Glen Harvey.... 1-3 - - - - - DNP - - 1-3 - Aaron Dada..... 1-2 - - 1-2 - - - - - - - Team........... 1-0 - DNP DNP - DNP - DNP - - 1-0 INT. RETURNS No-Yds SAL UC MCD RMC W&L LASALLE HSC E&H GC BC Dweh Siklo..... 2-1 - - - 1-1 - 1-0 - - - - Mike Goodman... 2-8 - 1-2 - - - - - - - 1-6 Chris Waechter. 2-2 - - DNP DNP - DNP - - 2-2 DNP Aaron Dada..... 1-1 - - - 1-1 - - - - - - Ryan Parrish... 1-17 - - - - - 1-17 - DNP DNP - Anth.DelBorrell 1-0 - - - - - - - - - 1-0 Ryan Dopkin.... 1-5 - DNP - - - DNP 1-5 - - - FUMBLE RETURNS No-Yds SAL UC MCD RMC W&L LASALLE HSC E&H GC BC Dave Beety..... 1-13 - - - 1-13 - - - - - -

Sacks Game-by-Game


2004 Catholic University Football Catholic Sacks Game-by-Game (as of Jul 11, 2008) All games SACKS UA-A TOT SAL UC MCD RMC W&L LASALLE HSC E&H GC BC Aaron Dada.......... 2-1 2.5 - - - - 0.5-10 - 1.0-4 - - 1.0-7 Brendan Foley....... 2-0 2.0 - - 1.0-3 - - 1.0-9 - - - - Dave Beety.......... 1-1 1.5 - - - - - - - 0.5-6 - 1.0-8 Greg Brown.......... 0-3 1.5 - - 0.5-1 0.5-6 0.5-10 - - DNP DNP DNP Anth.DelBorrell..... 0-3 1.5 - - 0.5-0 0.5-5 - - - 0.5-5 - - Dweh Siklo.......... 1-0 1.0 - - - - - 1.0-8 - - - - Glen Harvey......... 0-1 0.5 - - - - - DNP - 0.5-4 - - Gary Kuchera........ 0-1 0.5 - - - DNP - DNP - 0.5-4 - -

Tackle For Loss Game-by-Game


2004 Catholic University Football Catholic Tackle For Loss Game-by-Game (as of Jul 11, 2008) All games TACKLES FOR LOSS UA-A TOT SAL UC MCD RMC W&L LASALLE HSC E&H GC BC Greg Brown.......... 10-2 11.0 2.0-15 2.0-9 2.5-9 1.5-7 3.0-12 - - DNP DNP DNP Ed Dahl............. 7-3 8.5 2.0-5 1.0-3 - 1.0-1 1.0-1 - 1.5-4 1.0-4 1.0-3 - Anth.DelBorrell..... 5-6 8.0 - 0.5-3 1.0-0 1.0-6 1.0-2 1.0-1 - 0.5-5 2.0-7 1.0-1 Dave Beety.......... 3-6 6.0 1.0-7 - 0.5-1 0.5-1 - 1.0-2 0.5-1 0.5-6 1.0-3 1.0-8 Brendan Foley....... 5-1 5.5 1.0-4 1.0-4 1.0-3 0.5-2 - 1.0-9 - - 1.0-3 - Aaron Dada.......... 4-2 5.0 1.0-1 0.5-3 - - 1.0-10 - 1.0-4 - 0.5-2 1.0-7 John Bowes.......... 3-0 3.0 - - - 1.0-2 1.0-1 - - - - 1.0-1 Tom Fontaine........ 3-0 3.0 1.0-1 - - - - - 2.0-13 - - - Joe McFadden........ 1-2 2.0 - - - - DNP - - - 2.0-3 - Rob Soler........... 0-2 1.0 - - 0.5-1 DNP - - - 0.5-1 DNP DNP Joe Mayer........... 0-2 1.0 - - 0.5-1 - DNP - - 0.5-0 - - Chris Zito.......... 1-0 1.0 DNP DNP - 1.0-1 DNP - - - DNP DNP Glen Harvey......... 0-2 1.0 - - - 0.5-0 - DNP - 0.5-4 - - C Ramos-Herrara..... 1-0 1.0 - DNP - - DNP 1.0-22 - - - - Dweh Siklo.......... 1-0 1.0 - - - - - 1.0-8 - - - - Kevin DeSimone...... 1-0 1.0 - - - - DNP DNP - - 1.0-3 - Gary Kuchera........ 0-1 0.5 - - - DNP - DNP - 0.5-4 - - Mike Goodman........ 0-1 0.5 - - - - - - - 0.5-1 - - Chris Waechter...... 0-1 0.5 - - DNP DNP - DNP - 0.5-1 - DNP

Fumbles Game-by-Game


2004 Catholic University Football Catholic Fumbles Game-by-Game (as of Jul 11, 2008) All games FUMBLES No-Lost SAL UC MCD RMC W&L LASALLE HSC E&H GC BC Pat Truxillo........ 6-3 1-1 - 1-1 - DNP - - - 3-1 1-0 Ed Smith............ 4-3 - - - 1-1 2-2 - - - 1-0 - Tom Fontaine........ 3-2 - - - - 2-1 - - 1-1 - - Greg Nejmeh......... 3-1 3-1 - - - - - DNP DNP DNP DNP Noah Rogers......... 2-1 - - - - - - 1-0 1-1 - - Eric Imphong........ 2-2 - - - - - 1-1 - - - 1-1 Mike Geraghty....... 2-1 - - - DNP DNP DNP DNP - - 2-1 Greg Brown.......... 1-1 - - - 1-1 - - - DNP DNP DNP Jeff Sheehan........ 1-0 - - - - - - - 1-0 - - Aaron Dada.......... 1-1 - - 1-1 - - - - - - - Ryan Bowman......... 1-1 - - - - - DNP - - - 1-1 Anthony Durham...... 1-0 - - - DNP - - 1-0 DNP DNP DNP Team................ 1-0 - DNP DNP - DNP - DNP - - 1-0 Brian Haran......... 1-0 DNP DNP 1-0 DNP DNP DNP - DNP - DNP Glen Harvey......... 1-1 - - - - - DNP - - 1-1 - FUMBLES FORCED Number SAL UC MCD RMC W&L LASALLE HSC E&H GC BC Anth.DelBorrell..... 4 1 - - 1 - - - - 2 - Aaron Dada.......... 1 1 - - - - - - - - - Joe Mayer........... 1 - - - - DNP - 1 - - - Team................ 1 - DNP DNP 1 DNP - DNP - - - Dweh Siklo.......... 1 - - - - - - 1 - - - Dave Beety.......... 1 - - - - - - 1 - - - Steve Hendley....... 1 - - - DNP - 1 - - - - Gary Kuchera........ 1 - - - DNP - DNP - - - 1 FUMBLES RECOVERED Number SAL UC MCD RMC W&L LASALLE HSC E&H GC BC Dave Beety.......... 1 - - - 1 - - - - - - Ryan Dopkin......... 1 - DNP - - 1 DNP - - - - Kevin DeSimone...... 1 - - - 1 DNP DNP - - - - Joe McFadden........ 1 - - 1 - DNP - - - - - Noah Rogers......... 1 - - - - - - - - - 1 Ed Dahl............. 1 - - 1 - - - - - - - Steve Hendley....... 1 - - - DNP - 1 - - - - Glen Harvey......... 1 - - - - - DNP - - 1 -

Passing Game-by-Game


2004 Catholic University Football Catholic Passing Game-by-Game (as of Jul 11, 2008) All games #8 Anthony Durham Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Salisbury............. 1 1 0 100.0 8 0 8 0-0 167.20 Ursinus............... 8 5 0 62.5 29 0 12 0-0 92.95 McDaniel College...... 6 3 0 50.0 22 0 17 0-0 80.80 Washington and Lee.... 25 15 0 60.0 84 0 25 5-44 88.22 La Salle University... 47 29 1 61.7 242 1 38 3-22 107.72 Hampden-Sydney........ 33 21 1 63.6 215 2 38 3-37 132.30 TOTALS................ 120 74 2 61.7 600 3 38 11-103 108.58 #4 Greg Nejmeh Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Salisbury............. 38 18 0 47.4 180 2 29 3-14 104.53 Ursinus............... 32 14 2 43.8 159 0 35 1-4 72.99 McDaniel College...... 28 13 0 46.4 95 0 21 0-0 74.93 Randolph-Macon........ 38 20 2 52.6 194 1 27 4-24 93.67 Washington and Lee.... 2 2 0 100.0 11 0 10 0-0 146.20 TOTALS................ 138 67 4 48.6 639 3 35 8-42 88.82 #2 Pat Truxillo Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Salisbury............. 1 1 0 100.0 37 0 37 0-0 410.80 Randolph-Macon........ 1 1 0 100.0 28 0 28 0-0 335.20 Hampden-Sydney........ 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 Emory & Henry......... 31 18 1 58.1 129 0 21 2-20 86.57 Guilford.............. 21 11 1 52.4 126 1 34 2-14 108.97 Bridgewater........... 30 14 0 46.7 85 0 11 0-0 70.47 TOTALS................ 85 45 2 52.9 405 1 37 4-34 92.14 #9 Mike Geraghty Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Salisbury............. 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 Ursinus............... 1 0 1 0.0 0 0 0 0-0 -200.00 Emory & Henry......... 7 5 0 71.4 55 1 19 0-0 184.57 Guilford.............. 23 14 2 60.9 195 1 48 0-0 129.04 Bridgewater........... 3 1 0 33.3 13 0 13 1-11 69.73 TOTALS................ 35 20 3 57.1 263 2 48 1-11 121.98 #16 Pete Welsh Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Ursinus............... 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 TOTALS................ 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 #TM Team Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Emory & Henry......... 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 TOTALS................ 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 #3 Eric Imphong Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Randolph-Macon........ 1 0 1 0.0 0 0 0 0-0 -200.00 TOTALS................ 1 0 1 0.0 0 0 0 0-0 -200.00

All-Purpose Yards Game-by-Game


2004 Catholic University Football Catholic All-Purpose Yards Game-by-Game (as of Jul 11, 2008) All games ALL PURPOSE YARDS TOTAL SAL UC MCD RMC W&L LASALLE HSC E&H GC BC Pat Truxillo........ 661 153 52 86 51 DNP 68 178 35 29 9 Ed Smith............ 633 54 81 51 123 51 24 19 114 45 2 Tom Fontaine........ 440 - - - 52 113 25 79 40 - 131 Noah Rogers......... 385 15 64 16 68 7 53 6 14 108 34 Jeff Sheehan........ 329 37 39 1 5 6 115 18 62 43 3 Frank Lynch......... 284 DNP DNP 3 88 59 6 DNP 53 37 38 Eric Imphong........ 253 22 -5 24 15 3 55 38 42 27 32 Derrell Quick....... 241 47 139 55 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Ryan Bowman......... 236 67 11 - -2 4 DNP 71 11 70 4 Greg Brown.......... 121 - - - 32 41 48 - DNP DNP DNP Chris Whitehead..... 113 21 DNP 9 DNP DNP 26 9 12 29 7 Sean Costello....... 53 9 DNP - DNP 10 DNP 22 DNP - 12 Mike Goodman........ 38 - 11 - - - - - 7 1 19 Jose Viera.......... 24 DNP DNP DNP 18 DNP DNP DNP DNP 6 DNP Mike Geraghty....... 17 2 -1 - DNP DNP DNP DNP 11 16 -11 Ryan Parrish........ 17 - - - - - 17 - DNP DNP - William Donohue..... 15 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 15 DNP DNP Rob Haynos.......... 13 DNP DNP DNP - - - DNP 13 - DNP Steve Frey.......... 12 - 12 - - DNP - - - - - Max Perkins......... 6 DNP DNP DNP DNP 6 DNP DNP DNP DNP DNP Ryan Dopkin......... 5 - DNP - - - DNP 5 - - - Aaron Dada.......... 3 - - 2 1 - - - - - - Glen Harvey......... 3 - - - - - DNP - - 3 - Chris Waechter...... 2 - - DNP DNP - DNP - - 2 DNP Dweh Siklo.......... 1 - - - 1 - - - - - - Pete Welsh.......... -12 - -12 - - - - - - - - Team................ -32 - - - - - - - - -17 -15 Greg Nejmeh......... -42 -32 -11 7 -10 4 - DNP DNP DNP DNP Anthony Durham...... -64 - - - DNP -34 6 -36 DNP DNP DNP