Catholic University

Individual Game-by-Game Summaries


Games Played


2005 Catholic University Football Catholic University Games Played (as of Jul 11, 2008) All games ## Name GP/GS BC AUGIE EH GUILFORD HAMPSC LASALLE RMC MCD SU W&L 48 Marcus Bolston 5/- ... XXX ... ... XXX XXX ... XXX ... XXX 31 John Bowes 10/9 XXX START START START START START START START START START 9 Ryan Bowman 10/9 XXX START START START START START START START START START 4 Greg Brown 10/9 XXX START START START START START START START START START 80 Nick Bublavi 10/9 XXX START START START START START START START START START 19 Andrew Buis 2/- ... XXX ... ... ... ... ... XXX ... ... 52 Jon Cartagena 9/8 ... START START START START START START START XXX START 35 Brian Chiodi 1/- ... XXX ... ... ... ... ... ... ... ... 12 COACHMAN, C 6/3 ... XXX ... XXX ... ... START START XXX START 23 William Cooper 6/- XXX XXX XXX XXX ... ... ... XXX XXX ... 27 Chris Cornick 3/- XXX XXX ... ... XXX ... ... ... ... ... 92 Ed Dahl 10/9 XXX START START START START START START START START START 54 Anthony DelBorr 10/9 XXX START START START START START START START START START 53 Nick Echevarria 1/- ... XXX ... ... ... ... ... ... ... ... 71 George Faux 9/9 ... START START START START START START START START START 26 Steve Frey 1/- ... XXX ... ... ... ... ... ... ... ... 25 Gates Garcia 7/- XXX XXX ... ... ... XXX XXX XXX XXX XXX 83 Richard Garlipp 2/- ... ... ... ... ... XXX XXX ... ... ... 7 Mike Geraghty 6/- XXX XXX XXX XXX ... ... ... XXX XXX ... 2 Mike Goodman 10/9 XXX START START START START START START START START START 43 Tim Greaney 1/- ... XXX ... ... ... ... ... ... ... ... 55 Sean Green 7/5 ... START START START START START ... ... ... ... 40 Bill Gross 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 60 Glenn Harvey 9/4 XXX XXX XXX ... XXX XXX START START START START 78 Sean Howe 9/9 ... START START START START START START START START START 3 Eric Imphong 6/- XXX XXX XXX ... ... XXX XXX XXX ... ... 10 John Jacobs 8/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX ... 57 George Keefe 1/- ... ... ... ... ... ... ... ... XXX ... 85 KESER, S 2/- ... ... ... XXX ... XXX ... ... ... ... 47 Achille Kolla 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 51 Andrew Kraus 9/9 ... START START START START START START START START START 98 Gary Kuchera 9/1 ... XXX XXX START XXX XXX XXX XXX XXX XXX 79 Pat Laverty 1/1 ... ... ... ... ... ... ... ... START ... 44 Joseph Mayer 8/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... ... XXX 97 Michael McKenna 1/- ... XXX ... ... ... ... ... ... ... ... 95 Jeff McMahon 4/4 ... START START ... START START ... ... ... ... 84 Kevin McNulty 10/9 XXX START START START START START START START START START 17 Pete Mercatanti 4/- XXX XXX ... ... XXX XXX ... ... ... ... 50 Jerran Nesmith- 1/- ... XXX ... ... ... ... ... ... ... ... 74 Tom Norton 9/9 ... START START START START START START START START START 41 John O'Brien 1/- ... ... ... ... ... ... ... ... XXX ... 8 Nick Olivero 10/9 XXX START START START START START START START START START 11 Max Perkins 1/- ... ... ... ... ... ... ... ... ... XXX 34 Doug Piper 1/- ... XXX ... ... ... ... ... ... ... ... 42 J.R. Simes 1/- ... XXX ... ... ... ... ... ... ... ... 28 Chris Ramos-Her 7/- ... XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX ... 93 David Redmond 1/- ... ... ... ... ... ... ... ... ... XXX
2005 Catholic University Football Catholic University Games Played (as of Jul 11, 2008) All games ## Name GP/GS BC AUGIE EH GUILFORD HAMPSC LASALLE RMC MCD SU W&L 14 Keith Ricca 10/9 XXX START START START START START START START START START 32 RIOS, J 1/- ... ... ... ... ... XXX ... ... ... ... 32 Jorge Rios 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 5 Noah Rogers 9/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX 81 Miles Sabrick 3/- XXX ... ... ... ... XXX ... XXX ... ... 24 Dan Saunders 6/- ... XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX ... ... 33 Jeff Sheehan 10/9 XXX START START START START START START START START START 67 Andrew Shivetts 8/4 XXX ... XXX XXX XXX ... START START START START 6 Dweh Siklo 9/9 ... START START START START START START START START START 13 Rueben Simmons 4/- XXX ... ... ... XXX XXX ... ... ... XXX 45 Avatus Stone 10/9 XXX START START START START START START START START START 22 Bobby Stutz 10/9 XXX START START START START START START START START START 30 Kenny Treschitt 1/- ... ... ... ... ... ... ... XXX ... ... 37 Sam Weaver 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 16 Peter Welsh 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 36 Peter Whichmann 3/- XXX ... ... XXX ... XXX ... ... ... ... 15 Chris Whitehead 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 21 Asley Williams 9/6 ... START START START START START XXX XXX START XXX 99 David Woo 2/- XXX XXX ... ... ... ... ... ... ... ...

Total Tackles Game-by-Game


2005 Catholic University Football Catholic University Total Tackles Game-by-Game (as of Jul 11, 2008) All games TOTAL TACKLES UA-A TOT BC AUGIE EH GUILFORD HAMPSC LASALLE RMC MCD SU W&L Bobby Stutz LB...... 50-29 64.5 4-3 4-3 5-3 3-1 5-4 5-4 4-1 11-2 4-7 5-1 Nick Olivero DB..... 41-31 56.5 4-1 1-2 3-1 7-5 2-3 3-6 5-6 7-3 2-2 7-2 Anthony DelBorr LB.. 38-32 54.0 0-1 7-2 6-2 3-3 3-5 3-5 4-0 4-7 5-6 3-1 Avatus Stone LB..... 33-29 47.5 0-2 3-2 4-2 1-1 6-3 0-5 3-6 5-1 5-4 6-3 John Bowes DB....... 30-29 44.5 3-3 2-1 3-1 3-1 2-5 4-3 3-7 5-0 2-5 3-3 Mike Goodman LB..... 37-14 44.0 4-2 2-2 6-0 7-1 2-1 4-1 1-2 8-0 0-3 3-2 Bill Gross LB....... 25-23 36.5 7-1 1-3 0-2 2-2 2-3 3-4 2-1 3-0 4-4 1-3 Asley Williams DB... 33-6 36.0 DNP 2-0 4-0 5-0 6-3 4-2 2-0 4-0 3-1 3-0 Ed Dahl DL.......... 25-22 36.0 2-3 - 5-0 3-2 0-1 0-4 3-5 4-1 1-2 7-4 Achille Kolla DB.... 26-9 30.5 5-1 3-0 3-1 7-2 3-2 1-1 2-0 0-1 1-1 1-0 Glenn Harvey DL..... 17-10 22.0 0-1 3-2 1-1 DNP 4-1 1-1 3-3 1-0 2-0 2-1 Gary Kuchera DL..... 15-8 19.0 DNP 2-0 1-0 - 3-1 3-3 1-0 4-3 1-0 0-1 Dweh Siklo DB....... 12-9 16.5 DNP - 2-0 1-1 2-1 3-3 - - 0-3 4-1 Chris Ramos-Her DB.. 9-8 13.0 DNP 0-3 3-0 0-2 DNP 2-0 3-2 1-0 0-1 DNP Andrew Shivetts LB.. 8-9 12.5 5-1 DNP 1-0 1-0 0-3 DNP 0-2 - 0-3 1-0 William Cooper DB... 8-8 12.0 4-3 0-2 1-0 1-2 DNP DNP DNP 1-0 1-1 DNP Joseph Mayer LB..... 8-7 11.5 0-1 1-3 2-1 1-0 0-2 1-0 1-0 DNP DNP 2-0 COACHMAN, C......... 11-1 11.5 DNP 2-1 DNP 1-0 DNP DNP 1-0 4-0 1-0 2-0 Marcus Bolston LB... 7-2 8.0 DNP 1-1 DNP DNP 0-1 3-0 DNP 1-0 DNP 2-0 Ryan Bowman......... 7-0 7.0 2-0 1-0 - 1-0 - - 1-0 1-0 - 1-0 Eric Imphong LB..... 5-3 6.5 1-0 1-1 1-0 DNP DNP 0-1 1-1 1-0 DNP DNP Greg Brown.......... 3-4 5.0 - - 1-0 1-0 - 0-3 1-1 - - - Dan Saunders........ 4-0 4.0 DNP - 1-0 3-0 - - DNP - DNP DNP Rueben Simmons...... 3-2 4.0 1-0 DNP DNP DNP 0-1 1-1 DNP DNP DNP 1-0 David Woo DL........ 3-1 3.5 1-0 2-1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Peter Whichmann DB.. 3-0 3.0 1-0 DNP DNP 1-0 DNP 1-0 DNP DNP DNP DNP TEAM................ 3-0 3.0 - 2-0 - - 1-0 - - - - - Chris Whitehead..... 2-2 3.0 - 0-1 - - - 0-1 - 1-0 - 1-0 George Faux......... 2-1 2.5 DNP 0-1 - - 1-0 - - 1-0 - - Sam Weaver.......... 2-1 2.5 - - - - - 1-1 - - - 1-0 Pete Mercatanti..... 2-0 2.0 - - DNP DNP 1-0 1-0 DNP DNP DNP DNP Kevin McNulty....... 2-0 2.0 - - 2-0 - - - - - - - Chris Cornick DB.... 0-4 2.0 0-1 0-1 DNP DNP 0-2 DNP DNP DNP DNP DNP Keith Ricca......... 2-0 2.0 - - - - 1-0 - - - 1-0 - Nick Echevarria LB.. 1-2 2.0 DNP 1-2 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Sean Green DL....... 1-1 1.5 DNP - 1-0 - - - DNP DNP DNP DNP Richard Garlipp..... 1-1 1.5 DNP DNP DNP DNP DNP 1-0 0-1 DNP DNP DNP KESER, S............ 1-1 1.5 DNP DNP DNP 0-1 DNP 1-0 DNP DNP DNP DNP Mike Geraghty....... 1-1 1.5 1-0 - - - DNP DNP DNP 0-1 - DNP Nick Bublavi........ 1-1 1.5 - - - - - - - 0-1 1-0 - Tim Greaney LB...... 1-0 1.0 DNP 1-0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP J.R. Simes.......... 1-0 1.0 DNP 1-0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Brian Chiodi LB..... 1-0 1.0 DNP 1-0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Michael McKenna DL.. 0-2 1.0 DNP 0-2 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Noah Rogers......... 0-2 1.0 - 0-2 - - - - - - DNP - Peter Welsh......... 1-0 1.0 - 1-0 - - - - - - - - Kenny Treschitt DB.. 1-0 1.0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1-0 DNP DNP
2005 Catholic University Football Catholic University Total Tackles Game-by-Game (as of Jul 11, 2008) All games TOTAL TACKLES UA-A TOT BC AUGIE EH GUILFORD HAMPSC LASALLE RMC MCD SU W&L David Redmond DL.... 1-0 1.0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1-0 Jon Cartagena....... 0-1 0.5 DNP - - - - - - - 0-1 - George Keefe DL..... 0-1 0.5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 0-1 DNP Doug Piper DB....... 0-1 0.5 DNP 0-1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP John O'Brien........ 0-1 0.5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 0-1 DNP Jerran Nesmith- LB.. 0-1 0.5 DNP 0-1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Sean Howe........... 0-1 0.5 DNP - - - - 0-1 - - - - Steve Frey.......... 0-1 0.5 DNP 0-1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP

Rushing/Receiving Game-by-Game


2005 Catholic University Football Catholic University Rushing/Receiving Game-by-Game (as of Jul 11, 2008) All games RUSHING No-Yds/TD BC AUGIE EH GUILFORD HAMPSC LASALLE RMC MCD SU W&L Greg Brown.......... 29-171/1 1-11/1 - 1-2/0 1-1/0 5-35/0 - 2-8/0 7-72/0 2-0/0 10-42/0 Jorge Rios.......... 29-108/2 1-1/0 1-3/0 2-10/1 9-54/1 2-5/0 1-1/0 5-25/0 2-12/0 3-4/0 3--7/0 Jeff Sheehan RB..... 29-94/2 5-37/0 3-4/0 5-4/1 8-29/1 - 4-4/0 1--2/0 1-2/0 2-16/0 - John Jacobs QB...... 28-45/2 4-48/1 5-10/0 1-0/0 5-24/0 2--14/0 7--32/0 DNP 1-4/1 3-5/0 DNP Gates Garcia RB..... 16-38/0 - 2-20/0 DNP DNP DNP - 2-7/0 8-1/0 3-5/0 1-5/0 Ryan Bowman......... 2-16/0 2-16/0 - - - - - - - - - Mike Geraghty QB.... 5-8/0 2-4/0 - - - DNP DNP DNP - 3-4/0 DNP Bobby Stutz......... 1-7/0 - - - - - - - 1-7/0 - - Nick Bublavi WR..... 3-6/0 - 1--1/0 - - - - - 1-3/0 1-4/0 - Eric Imphong........ 1-3/0 - 1-3/0 - DNP DNP - - - DNP DNP Peter Welsh P....... 1-0/0 1-0/0 - - - - - - - - - TEAM................ 5--4/0 DNP - - DNP 1-0/0 - 3--2/0 DNP - 1--2/0 Keith Ricca QB...... 55--126/0 5--1/0 3--18/0 4--22/0 1-10/0 4--18/0 3--21/0 8--35/0 7--31/0 8--14/0 12-24/0 RECEIVING No-Yds/TD BC AUGIE EH GUILFORD HAMPSC LASALLE RMC MCD SU W&L Nick Bublavi WR..... 101-1797/15 12-184/2 10-140/1 11-167/0 12-185/2 6-113/0 12-386/3 13-171/3 7-182/2 9-81/0 9-188/2 Ryan Bowman......... 41-672/7 1-16/0 6-115/1 8-64/0 7-168/2 5-95/2 4-86/1 4-61/1 - 5-69/0 1--2/0 Chris Whitehead WR.. 42-533/0 8-83/0 6-65/0 3-24/0 6-138/0 3-34/0 6-84/0 4-43/0 1-4/0 2-25/0 3-33/0 Greg Brown.......... 34-417/2 1-7/0 2-16/0 1-1/0 1-5/0 9-109/0 2-64/1 7-78/0 3-45/1 5-52/0 3-40/0 Noah Rogers WR...... 36-309/3 6-36/0 2-68/1 7-28/0 2-26/0 8-54/1 3-45/0 2-19/0 4-9/1 DNP 2-24/0 Jorge Rios.......... 22-169/0 2-14/0 - 8-35/0 2-16/0 1-13/0 - 1-14/0 3-21/0 2-33/0 3-23/0 Jeff Sheehan RB..... 11-98/0 3-7/0 - - 2-13/0 - 2-20/0 - 1-4/0 1-2/0 2-52/0 Kevin McNulty TE.... 8-71/0 1-5/0 - 1-6/0 - 1-13/0 1-8/0 2-26/0 - - 2-13/0 Miles Sabrick WR.... 4-66/0 1-21/0 DNP DNP DNP DNP 1-25/0 DNP 2-20/0 DNP DNP Dan Saunders TE..... 8-57/2 DNP 1-3/1 1-4/0 1-7/0 2-23/0 2-12/1 DNP 1-8/0 DNP DNP Pete Mercatanti WR.. 3-49/0 3-49/0 - DNP DNP - - DNP DNP DNP DNP Gates Garcia RB..... 8-43/0 - 3-36/0 DNP DNP DNP 2--2/0 - - 1-2/0 2-7/0 John Jacobs QB...... 1-16/0 - - - 1-16/0 - - DNP - - DNP Andrew Buis WR...... 2-6/0 DNP 1-2/0 DNP DNP DNP DNP DNP 1-4/0 DNP DNP Max Perkins WR...... 1-4/1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1-4/1 Tom Norton OL....... 1--5/0 DNP - - - - - 1--5/0 - - - Keith Ricca QB...... 1--6/0 - - 1--6/0 - - - - - - -

Return Stats Game-by-Game


2005 Catholic University Football Catholic University Return Stats Game-by-Game (as of Jul 11, 2008) All games PUNT RETURNS No-Yds BC AUGIE EH GUILFORD HAMPSC LASALLE RMC MCD SU W&L Greg Brown..... 17-138 2-25 2-29 2-6 2-16 - 3-6 - 4-54 1-1 1-1 Nick Bublavi... 3-35 - - 2-19 - - - - - 1-16 - Pete Mercatanti 1-8 - 1-8 DNP DNP - - DNP DNP DNP DNP KICK RETURNS No-Yds BC AUGIE EH GUILFORD HAMPSC LASALLE RMC MCD SU W&L Greg Brown..... 19-417 4-63 3-65 1-14 6-132 - 3-77 - 2-66 - - Jorge Rios..... 13-300 3-55 1-34 1-19 2-48 - 1-19 2-62 - - 3-63 Nick Bublavi... 6-106 - 1-26 - - 1-17 - - 2-30 2-33 - Pete Mercatanti 1-27 - 1-27 DNP DNP - - DNP DNP DNP DNP Noah Rogers.... 3-25 - 1-2 - - - - 2-23 - DNP - Mike Goodman... 3-23 - - 1-8 - 1-6 - - - 1-9 - Gates Garcia... 2--1 1--7 - DNP DNP DNP - - - - 1-6 INT. RETURNS No-Yds BC AUGIE EH GUILFORD HAMPSC LASALLE RMC MCD SU W&L Nick Olivero... 5-108 - - 1-85 1-3 1-20 1-0 - - - 1-0 Mike Goodman... 3-7 1-7 - - - - 1-0 - - - 1-0 Asley Williams. 2-0 DNP - 1-0 1-0 - - - - - - John Bowes..... 1-0 - - 1-0 - - - - - - - COACHMAN, C.... 1-0 DNP - DNP - DNP DNP 1-0 - - - Dweh Siklo..... 1-14 DNP - 1-14 - - - - - - - Bobby Stutz.... 1-27 - - - - - - - - - 1-27 Bill Gross..... 1--2 - - - 1--2 - - - - - - Glenn Harvey... 1-0 - - - DNP - - - 1-0 - - FUMBLE RETURNS No-Yds BC AUGIE EH GUILFORD HAMPSC LASALLE RMC MCD SU W&L

Sacks Game-by-Game


2005 Catholic University Football Catholic University Sacks Game-by-Game (as of Jul 11, 2008) All games SACKS UA-A TOT BC AUGIE EH GUILFORD HAMPSC LASALLE RMC MCD SU W&L Bobby Stutz LB...... 5-2 6.0 0.5-3 - - - 1.5-7 2.0-10 - 2.0-24 - - Avatus Stone LB..... 3-5 5.5 0.5-2 - 0.5-6 - 2.0-2 0.5-2 1.5-10 - - 0.5-4 Ed Dahl DL.......... 3-2 4.0 - - 2.0-16 - - 0.5-1 - - - 1.5-15 Joseph Mayer LB..... 3-0 3.0 - - 1.0-8 - - 1.0-3 1.0-17 DNP DNP - Bill Gross LB....... 1-2 2.0 - - 0.5-6 - 1.5-9 - - - - - Greg Brown.......... 1-1 1.5 - - - - - - 1.5-11 - - - Mike Goodman LB..... 1-0 1.0 1.0-1 - - - - - - - - - Gary Kuchera DL..... 1-0 1.0 DNP - - - - - - 1.0-5 - - Anthony DelBorr LB.. 1-0 1.0 - - - - - 1.0-1 - - - - Marcus Bolston LB... 1-0 1.0 DNP - DNP DNP - - DNP - DNP 1.0-9 Glenn Harvey DL..... 0-1 0.5 - - - DNP - - 0.5-5 - - - Chris Ramos-Her DB.. 0-1 0.5 DNP - - - DNP - 0.5-2 - - DNP

Tackle For Loss Game-by-Game


2005 Catholic University Football Catholic University Tackle For Loss Game-by-Game (as of Jul 11, 2008) All games TACKLES FOR LOSS UA-A TOT BC AUGIE EH GUILFORD HAMPSC LASALLE RMC MCD SU W&L Bobby Stutz LB...... 16-5 18.5 0.5-3 - 2.5-6 1.0-10 1.5-7 2.5-11 2.0-2 5.0-36 0.5-1 3.0-8 Ed Dahl DL.......... 8-4 10.0 0.5-1 - 4.0-21 - - 1.0-2 - 2.0-6 - 2.5-17 Anthony DelBorr LB.. 7-4 9.0 - 1.0-1 - - 2.5-3 1.0-1 2.0-3 1.5-4 0.5-1 0.5-1 Avatus Stone LB..... 5-7 8.5 0.5-2 0.5-1 1.5-10 - 2.0-5 1.0-2 2.5-12 - - 0.5-4 Mike Goodman LB..... 6-1 6.5 1.5-2 - - - - 2.0-11 - 2.0-6 - 1.0-2 Bill Gross LB....... 5-2 6.0 2.0-7 - 0.5-6 - 1.5-9 - 1.0-2 - - 1.0-1 Joseph Mayer LB..... 3-0 3.0 - - 1.0-8 - - 1.0-3 1.0-17 DNP DNP - Gary Kuchera DL..... 2-2 3.0 DNP - 1.0-3 - - 0.5-2 - 1.5-7 - - Glenn Harvey DL..... 1-4 3.0 0.5-0 1.5-4 - DNP - - 0.5-5 - - 0.5-1 John Bowes DB....... 0-4 2.0 0.5-0 - 0.5-0 - - - - - 1.0-2 - Greg Brown.......... 1-1 1.5 - - - - - - 1.5-11 - - - Dweh Siklo DB....... 1-1 1.5 DNP - - - - - - - 0.5-1 1.0-1 Nick Olivero DB..... 1-1 1.5 - - - 1.0-6 - - - - 0.5-0 - Marcus Bolston LB... 1-0 1.0 DNP - DNP DNP - - DNP - DNP 1.0-9 Achille Kolla DB.... 1-0 1.0 1.0-1 - - - - - - - - - Andrew Shivetts LB.. 0-1 0.5 - DNP - - 0.5-1 DNP - - - - Chris Ramos-Her DB.. 0-1 0.5 DNP - - - DNP - 0.5-2 - - DNP

Fumbles Game-by-Game


2005 Catholic University Football Catholic University Fumbles Game-by-Game (as of Jul 11, 2008) All games FUMBLES No-Lost BC AUGIE EH GUILFORD HAMPSC LASALLE RMC MCD SU W&L Keith Ricca QB...... 4-3 - - 1-1 - - - 2-1 - - 1-1 Gates Garcia RB..... 3-1 1-0 - DNP DNP DNP - 1-1 1-0 - - John Jacobs QB...... 2-2 1-1 - 1-1 - - - DNP - - DNP Ryan Bowman......... 1-1 - - - - - - 1-1 - - - Nick Bublavi WR..... 1-1 - - 1-1 - - - - - - - Jeff Sheehan RB..... 1-0 - - - 1-0 - - - - - - Jorge Rios.......... 1-0 - - - - - - - - - 1-0 Pete Mercatanti WR.. 1-1 - 1-1 DNP DNP - - DNP DNP DNP DNP Greg Brown.......... 1-0 - - 1-0 - - - - - - - Noah Rogers WR...... 1-1 - - 1-1 - - - - - DNP - FUMBLES FORCED Number BC AUGIE EH GUILFORD HAMPSC LASALLE RMC MCD SU W&L Anthony DelBorr..... 1 - - 1 - - - - - - - Bobby Stutz......... 1 - - - - - - 1 - - - Marcus Bolston...... 1 DNP - DNP DNP - - DNP - DNP 1 TEAM................ 1 DNP - - DNP 1 - - DNP - - Joseph Mayer........ 1 - - - - - - 1 DNP DNP - John Bowes.......... 1 - - - - - - - - - 1 FUMBLES RECOVERED Number BC AUGIE EH GUILFORD HAMPSC LASALLE RMC MCD SU W&L Anthony DelBorr..... 2 - - 1 - - - 1 - - - Marcus Bolston...... 1 DNP - DNP DNP - - DNP - DNP 1 Brian Chiodi........ 1 DNP 1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Ed Dahl............. 1 - - - - - - - 1 - - Greg Brown.......... 1 - - - - - - 1 - - -

Passing Game-by-Game


2005 Catholic University Football Catholic University Passing Game-by-Game (as of Jul 11, 2008) All games #14 Keith Ricca Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Bridgewater........... 61 34 4 55.7 394 2 45 2-12 107.70 Augustana College..... 37 18 1 48.6 274 3 47 3-18 132.21 Emory and Henry....... 54 29 2 53.7 201 0 20 3-29 77.56 Guilford College...... 46 25 3 54.3 452 2 96 0-0 138.19 Hampden-Sydney........ 50 30 2 60.0 397 3 51 3-26 138.50 LaSalle University.... 45 23 3 51.1 488 5 88 2-11 165.54 Randolph-Macon........ 57 34 2 59.6 407 4 43 6-55 135.77 McDaniel.............. 48 22 4 45.8 279 4 77 3-28 105.49 Shenandoah............ 23 14 1 60.9 158 0 26 4-30 109.88 Washington and Lee.... 49 28 2 57.1 382 3 60 2-9 134.67 TOTALS................ 470 257 24 54.7 3432 26 96 28-218 124.06 #10 John Jacobs Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Bridgewater........... 14 4 2 28.6 28 0 29 0-0 16.80 Augustana College..... 28 13 2 46.4 171 1 35 0-0 95.23 Emory and Henry....... 20 11 1 55.0 85 0 22 0-0 80.70 Guilford College...... 14 8 0 57.1 106 2 30 1-11 167.89 Hampden-Sydney........ 11 5 0 45.5 57 0 29 1-5 88.98 LaSalle University.... 20 12 0 60.0 240 1 53 3-32 177.30 McDaniel.............. 4 1 0 25.0 18 0 18 0-0 62.80 Shenandoah............ 17 9 1 52.9 94 0 29 0-0 87.62 TOTALS................ 128 63 6 49.2 799 4 53 5-48 102.59 #7 Mike Geraghty Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Augustana College..... 1 0 1 0.0 0 0 0 0-0 -200.00 Emory and Henry....... 1 1 0 100.0 37 0 37 0-0 410.80 Guilford College...... 1 1 0 100.0 16 0 16 0-0 234.40 Shenandoah............ 4 2 0 50.0 12 0 7 1-9 75.20 TOTALS................ 7 4 1 57.1 65 0 37 1-9 106.57 #80 Nick Bublavi Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Shenandoah............ 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 TOTALS................ 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 #TM TEAM Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Augustana College..... 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 LaSalle University.... 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 Shenandoah............ 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 TOTALS................ 3 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00

All-Purpose Yards Game-by-Game


2005 Catholic University Football Catholic University All-Purpose Yards Game-by-Game (as of Jul 11, 2008) All games ALL PURPOSE YARDS TOTAL BC AUGIE EH GUILFORD HAMPSC LASALLE RMC MCD SU W&L Nick Bublavi........ 1944 184 165 186 185 130 386 171 215 134 188 Greg Brown.......... 1143 106 110 23 154 144 147 86 237 53 83 Ryan Bowman......... 688 32 115 64 168 95 86 61 - 69 -2 Jorge Rios.......... 577 70 37 64 118 18 20 101 33 37 79 Chris Whitehead..... 533 83 65 24 138 34 84 43 4 25 33 Noah Rogers......... 334 36 70 28 26 54 45 42 9 DNP 24 Jeff Sheehan........ 192 44 4 4 42 - 24 -2 6 18 52 Nick Olivero........ 108 - - 85 3 20 - - - - - Pete Mercatanti..... 84 49 35 DNP DNP - - DNP DNP DNP DNP Gates Garcia........ 80 -7 56 DNP DNP DNP -2 7 1 7 18 Kevin McNulty....... 71 5 - 6 - 13 8 26 - - 13 Miles Sabrick....... 66 21 DNP DNP DNP DNP 25 DNP 20 DNP DNP John Jacobs......... 61 48 10 - 40 -14 -32 DNP 4 5 DNP Dan Saunders........ 57 DNP 3 4 7 23 12 DNP 8 DNP DNP Bobby Stutz......... 34 - - - - - - - 7 - 27 Mike Goodman........ 30 7 - 8 - 6 - - - 9 - Dweh Siklo.......... 14 DNP - 14 - - - - - - - Mike Geraghty....... 8 4 - - - DNP DNP DNP - 4 DNP Andrew Buis......... 6 DNP 2 DNP DNP DNP DNP DNP 4 DNP DNP Max Perkins......... 4 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 4 Eric Imphong........ 3 - 3 - DNP DNP - - - DNP DNP Bill Gross.......... -2 - - - -2 - - - - - - TEAM................ -4 - - - - - - -2 - - -2 Tom Norton.......... -5 DNP - - - - - -5 - - - Keith Ricca......... -132 -1 -18 -28 10 -18 -21 -35 -31 -14 24